Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Polityka Prywatności

serwisu www.qmeric.com

I
[Zawartość Polityki Prywatności administratora]

  1. Polityka Prywatności Administratora to informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników i innych informacji określonych poniżej, przekazywanych przez Użytkowników strony internetowej www.qmeric.com (zwanej dalej „Stroną”).
  2. Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę. Użytkownicy przekazują dane poprzez dobrowolne ich udostępnienie przez uzupełnienie formularza dostępnego na Stronie. Ponadto Administrator informuje, iż Strona wykorzystuje pliki „cookies”. Są one używane wyłączenie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz optymalizacji treści dostępnych na Stronie. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików „cookies” lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce cookies dostępnej pod adresem: https://qmeric.com/polityka-cookies-strony-www-qmeric-com/.

II
[Administrator danych]

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest:
QMERIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000787406, z kapitałem zakładowym w wysokości 9.000 złotych, o numerze NIP 5213866714, o numerze REGON 383420538.
Przetworzone dane osobowe są chronione przez Administratora i zachowane w tajemnicy na zasadach określonych w przepisach prawa.

III
[Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych]

1. Działanie Strony

Administrator w celu ułatwienia kontaktu z Użytkownikami stworzył i umieścił na Stronie formularz kontaktowy. W ramach Strony i znajdującego się na niej formularza Administrator może gromadzić dane identyfikujące jak i nieidentyfikujące Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które Użytkownik wprowadza do formularza jest art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Wskazany prawnie uzasadniony interes to umożliwienie kontaktu osobom zainteresowanym usługami Administratora.

1) W celu realizacji swojej działalności, a w szczególności realizacji umów z Partnerami Administrator przetwarza:
a) informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach „cookies” lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
b) informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług;
c) imię i nazwisko;
d) adres e-mail;
e) inne dane osobowe, które mogą być potencjalnie zawarte przez nadawcę w treści wiadomości;
f) numer telefonu.

2. Okres przechowywania danych osobowych użytkownika

1) Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji istotnych interesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych; do upływu przedawnienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz do zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, natomiast w przypadku danych umieszczonych w formularzu nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.
2) Strona realizuje funkcję pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików „cookies”.
3) Przekazane za pośrednictwem formularza dane są przede wszystkim wykorzystywane w celu obsługi zgłoszenia oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem strony. Inne dane gromadzone są przede wszystkim celem zrozumienia oczekiwań Użytkowników, dostosowywania i ulepszania dostępnych usług.

3. Statystyki korzystania z usług

1) W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej.
2) Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników.
3) Użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę lub ją zmodyfikować poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików „cookies” lub innych podobnych technologii. Użytkownikowi przysługuje wgląd do danych przetwarzanych przez Administratora.

4. Działania marketingowe i PR Administratora

Na Stronie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

5. Działania marketingowe innych produktów lub usług

1) Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
2) Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Strony. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

IV
[Odbiorcy danych użytkowników]

Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, pośrednictwa, powierzenia, usług prawnych i doradczych. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników tylko, gdy zezwalają na to przepisy prawa. Może przekazywać informacje pozwalające zidentyfikować użytkownika przez pracowników Administratora, usługodawców Administratora oraz organów państwa.

V
[Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich]

Administrator może przekazywać dane osobowe użytkownika do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państw trzecich) oraz do organizacji międzynarodowych. W tym przypadku Administrator przed przekazaniem danych zapewnia, by u odbiorcy danych istniał odpowiedni poziom ochrony danych, zgodnie z wymogami uregulowanymi w rozdziale V RODO  „Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych”,  

VI
[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VII
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

– listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
– przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
– telefonicznie: (22) 531 03 00.

VIII
[Zmiany Polityki Prywatności]

1. Polityka Prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od  1 lipca 2021 roku.

IX
[Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie QMERIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  która nie ponosi odpowiedzialności za Polityki Prywatności innych podmiotów, do których odesłania mogą pojawiać się na stronie.

2. Administrator zapewnia, że podejmie starania, by żądania zmiany, uzupełnienia czy też usunięcia danych Użytkownika, były realizowane na bieżąco.

3. Wszelkie wątpliwości i żądania dotyczące Polityki Prywatności, dostępu do danych Użytkownika, w tym ich usunięcia i zmiany, będzie można zgłaszać Administratorowi poprzez nawiązania kontaktu wysyłając wiadomość na: iod@qmeric.com.

X
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka